Användarvillkor

För all användning av webbplatser, tillhandahållna av Wacker Neuson SE och/eller deras samarbetspartner ("Wacker Neuson"), gäller följande användarvillkor. Genom att ansluta till- eller använda dessa webbplatser godkänner du också användarvillkoren. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder denna webbplats:


1. Tjänster
Wacker Neuson gör specifik information och mjukvara, liksom tillhörande dokumentation, tillgänglig på dessa webbplatser för visning eller hämtning.
Wacker Neuson förbehåller sig rätten att alltid utan föregående meddelande, begränsa, ta bort eller göra ändringar på sina webbplatser, eller i tjänster och information som innefattas i dessa. Wacker Neuson förbehåller sig också rätten att genom eget övervägande och utan föregående meddelande begränsa, neka eller avsluta åtkomst för alla personer till våra webbplatser eller delar av dem .
Även om Wacker Neuson strävar mot felfri överföringen och oavbruten tillgänglighet till dessa webbplatser och tjänster, utlovar vi inga garantier. 


2. Innehåll
Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informations- och kommunikationssyfte och är inte juridiskt bindande. 
Information om produkter från Wacker Neuson avses endast som allmän information, utan förbindelse, den ersätter inte detaljerade, individuella råd för att hjälpa presumtiva kunder att ta rätt beslut. Tekniska funktioner och tillbehör för beskrivna maskiner och utrustningar, anges endast som exempel. Alla funktioner och tillbehör kan variera från land till land. De är föremål för ändringar när som helst. 
Framtidsutlåtande som finns på dessa webbsidor grundar sig på aktuella förutsättningar och prognoser från ledningen hos Wacker Neuson. De kan därför innehålla risker och osäkerheter. Wacker Neuson tar inte ansvar för att uppdatera sådana framtidsutlåtanden. Dessa uppgifter är uttryckligen undantagna från ansvar.
Aktiemarknad och ekonomisk information, valutakurser, index, priser, nyheter, allmän marknadsrelaterad information o.s.v. vilket endast tillhandahålls som information till besökare på våra webbplatser och är inte framställda som investeringsråd eller andra rekommendationer. Omfattas webbsidornas innehåll av rekommendationer från analytiker, tar inte Wacker Neuson på sig något som helst ansvar för noggrannhet och fullständighet i de bakomliggande antaganden och slutsatser som dessa rekommendationer är baserade på. 


3. Användning
Denna webbplats är utformad och tillhandahållen av Wacker Neuson i Tyskland. 
Wacker Neuson kan inte hållas ansvarig för att innehållet på denna webbplats också är lämpligt för användning utanför Tyskland, eller om åtkomst till webbplatsens innehåll är tillåtet utanför Tyskland. All sådan åtkomst görs utifrån besökarens eget omdöme och på egen risk. Det är varje användarens eget ansvar att följa alla gällande lagar och regleringar. Information och filer som tillhandahålls av Wacker Neuson får endast lämnas vidare till tredje part i överensstämmande med gällande bestämmelser i lagstiftningen om nationell och internationell (vidare-)exportkontroll.
Du skall avstå från allt missbruk av webbplatserna, i synnerhet (a) från allt beteende som kan anses bryta mot vanlig social anständighet, (b) från försök att påverka säkerheten i Wacker Neuson-nätverket, framför allt genom att ladda upp innehåll som innehåller virus eller liknande skadligt kodad programvara vilken skulle kunna påverka funktionen hos en annan dator, (c) kringgå webbplatsens säkerhetsåtgärder, (d) distribution av reklam eller oönskad e-post (så kallad "skräppost") och liknande, samt (e) begränsa, eller försök till att begränsa åtkomst till webbplats och tjänster på annat sätt (t.ex. genom stora oönskade massutskick till webbplatsen, oavsett om sådana genereras manuellt eller automatiskt). 

Wacker Neuson kan alltid neka åtkomst till sina webbplatser, främst om användaren bryter mot bestämmelserna i dessa användarvillkoren. Wacker Neuson förbehåller sig rätten att ställa vidare krav, exepelvis på ersättning, eller inleda rättslig process efter brott mot dessa villkor.


4. Registrering
För att komma åt vissa områden och funktioner på webbplatsen kan krävas att du registrerar dig. Det finns ingen specifik rätt till registrering. 
Det är användarens ansvar att tillhandahålla korrekt och fullständig information och att uppdatera den när det är nödvändigt. Vid registreringen godkänner användaren att Wacker Neuson kan kontakta denne via e-post.
Registrerade användare har själv ansvaret för att deras inloggningsuppgifter förvaras säkert, för att förebygga obehörig åtkomst till sina konton. Du har ansvaret för utförda beställningar och andra aktiviteter som utförs på webbsidorna med dina inloggningsuppgifter. Du måste omedelbart informera Wacker Neuson om dina inloggningsuppgifter används eller misstänks kunna användas obehörigt. 
Wacker Neuson har rätt att alltid neka åtkomst genom att blockera inloggningsuppgifterna, utan föregående meddelande och utan att ange orsaken, speciellt i fall där användaren bryter mot ovan nämnda skyldigheter.


5. Immaterialrätt
Denna webbplats ägs av Wacker Neuson och drivs och underhålls av Wacker Neuson. Alla information och data (text, foton, diagram, ljud, video eller animerade filer) är - Wacker Neusons egendom - om inte annat anges. De är skyddade med lagen om upphovsrätt och annan lagstiftning som skyddar immateriell egendom, design och konfiguration av webbplatser. 
Om inte annat anges, är namn och varumärken på webbplatserna - även sådana utan specifik markering - varumärkesskyddade. Detta gäller främst företag-gruppens logotyper- och symboler. Användning av dessa varumärken är förbjudet utan skriftligt godkännande från Wacker Neuson.
Alltid när webbplatserna besöks, skall upphovsrätten, namnet, varumärket och annat innehåll med egendomsrätt av Wacker Neuson SE och dess dotterbolag respekteras. 
Alla information, varumärken och annat innehåll på Wacker Neuson webbplatser får inte (helt eller delvist) ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, utnyttjas, läggas till eller på annat sätt användas. 
Det är tillåtet att på hemsidor placera hyperlänkar till Wacker Neuson webbplatser, t.ex. www.wackerneuson.com, det förutsätter dock att länken laddar ner målsidan helt och hållet och att den inte placeras i en ram. Länkar som inte uppfyller den regel måste före införandet godkännas av Wacker Neuson. 
Ingen sådan webbplats, eller dess användarvillkor, ger tillåtelse (licens) för användning av immateriell egendom som tillhör företagen inom Wacker Neuson Group. Dessutom finns det ingen skyldighet för Wacker Neuson att dela ut sådana rättigheter.
All kommunikation och annat material (inklusive- och utan begränsningar oombedda idéer, förslag eller annat innehåll) som sänds ut elektroniskt på dessa webbplatser, eller till Wacker Neuson, kan användas av Wacker Neuson utan någon som helst kompensation eller ersättning för något kommersiellt- eller annat syfte. Ett sådant förfarande ger inget upphov till något avtalsförhållande eller partnerskap.


6. Sekretess
Dataöverföringar via dessa webbplatser, samt e-post och kommentarer som skickas till Wacker Neuson är inte säkra. Därför kan Wacker Neuson inte hållas ansvariga för sekretess och integritet av det överförda innehållet eller för publicering eller annan användning av dessa inlagor.
Alltid när du överför personuppgifter eller gör dem tillgängliga via sådana webbplatser, samtycker du till att Wacker Neusons får använda dessa data enligt villkoren som beskrivs i separat information omsekretess (länk på sidfoten).


7. Uteslutna garantier, ansvarsbegränsning
Informationen som Wacker Neuson tillhandahåller på webbsidorna har sammanställs med största noggrannhet och uppdateras löpande. Men vi kan inte garantera att informationen är helt felfri. Av denna orsak tar vi inte på oss något ansvar eller utlovar garantier för giltighet, exakthet, fullständighet och färskhet av informationen som tillhandahålls på webbplatsen. Vi har ingen skyldighet att uppdatera webbsidornas innehåll.
Wacker Neuson är inte ansvarig och tar inget ansvar för, eller garanterar för funktionalitet och innehåll på externa webbplatser, tjänster och programvaror som görs tillgängliga på webbplatser via hyperlänkar. Relevanta hyperlänkarna markeras alltid med en specialsymbol ( ). När du aktiverar hyperlänken lämnar du webplatsinformationen som tillhandahålls av Wacker Neuson. Det kan därför gälla andra regler för det som erbjuds från tredje part, främst när det gäller sekretesspolicyn. Åtkomst till ett annat företags webbplats, via en hyperlänk på denna webbplats, är helt och hållet användarens ansvar. Wacker Neuson har inget ansvar för det länkade innehållet. En hyperlänk till en extern webbplats representerar endast en tjänst som erbjuds till användare. Det betyder inte att Wacker Neuson rekommenderar eller godkänner en sådan webbplats eller de produkter och tjänster som beskrivs där.
Wacker Neuson har vidtagit lämpliga åtgärder för att göra webbplatserna säkra. Men vi kan inte garantera att de är fria från virus, eller för webbplatsernas säkerhet och överförda filer och data. Därför rekommenderar Wacker Neuson att användarna installerar lämplig säkerhetsprogramvara på sin dator för att skydda sig. 
Wacker Neuson tar inget ansvar för användningen av denna webbplats och dess innehåll. Det sker helt på användarens egen risk. 
Uteslutna garantier och ansvarsbegränsning som beskrivs ovan gäller inte om ärendet faller under den tyska produktgarantilagen (Produkthaftungsgesetz), avsiktlig skadegörelse eller grov vårdslöshet, skador på liv, kropp och hälsa eller på grund av utlovad garanti för beviljat tillstånd, bedrägligt döljande av brister eller på grund av väsentligt brott mot avtalsenliga skyldigheter. Däremot är ersättning på grund av väsentligt brott mot avtalskyldighet begränsad till förutsebara skador relaterade till ett specifikt avtal, om inte skadan har orsakats avsiktligt eller på grund av grov vårdslöshet av Wacker Neuson.


8. Laga domstol och tillämpligt lag
Användning av webbplatserna och dessa användarvillkor regleras av tysk lag med undantag för lagenliga konflikter och FN,s konvention angående avtal om internationell handel med varor (CIGS). Avhandlingsplatsen för alla juridiska tvister är det registrerade kontoret hos Wacker Neuson SE.


9. Övrigt
Wacker Neuson förbehåller sig rätten att alltid kunna ändra och uppdatera dessa användarvillkor. Varje aktuell versionen är juridiskt bindande. 
Under vissa omständigheter kan dessa användarvillkor modifieras, kompletteras eller ersättas med andra villkor, t.ex. för inköp av gods och/eller tjänster, och/eller i samband med specialerbjudanden, oavsett om dessa användarvillkor uttryckligen refererar till sådana andra villkor. 
Om dessa användarvillkor av någon orsak förklaras som otillåtna eller ogenomförbara, påverkar detta inte på något sätt de andra villkoren . I sådana fall skall användarvillkoren tolkas som om dessa otillåtna eller ogenomförbara villkor aldrig har funnits i dokumentet och på det sättet, så långt som möjligt behålla originalsyftet med dessa användarvillkor. 

För frågor om Wacker Neuson webbplatser eller om du upplever problem, vänligen kontakta vår webbadministratör: webmaster@wackerneuson.com.Datum för ikraftträdande: September 2012