Brugervilkår

Enhver brug af disse websites, der stilles til rådighed af Wacker Neuson SE og/eller forbundne selskaber (”Wacker Neuson”), er underkastet følgende brugervilkår. Når du går ind på eller bruger disse websites, accepterer du de aktuelle brugervilkår. Læs disse brugervilkår omhyggeligt, før du anvender dette website:


1. Tjenester
Wacker Neuson tilvejebringer, specifik information og software såvel som den tilhørende dokumentation, der står til rådighed på disse websites til gennemsyn eller download.
forbeholder Wacker Neuson sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at begrænse, opsige eller ændre på sine websites eller tjenester og information på disse uden forudgående varsel. Wacker Neuson forbeholder sig desuden ret til på et hvilket som helst tidspunkt at begrænse, nægte eller afslutte adgang for en hvilken som helst person til sine websites eller en hvilken som helst del heraf efter eget skøn.
Selvom Wacker Neuson bestræber sig på at sikre en uafbrudt adgang til sine websites og tjenester såvel som en fejlfri oversættelse af disse, gives der ingen garanti for dette.


2. Indhold
Indholdet på dette website er kun til informations- og kommunikationsformål og er ikke juridisk bindende.
Information om Wacker Neuson-produkter tjener kun som generel information uden forpligtelse og kan ikke erstatte detaljeret personlig rådgivning rettet mod fremtidige kunders beslutningsproces. De tekniske egenskaber og tilbehøret ved det beskrevne udstyr og maskiner tjener udelukkende som eksempel. Sådanne egenskaber og tilbehør kan variere fra land til land. De er underlagt løbende ændringer.
De fremadskuende erklæringer på disse websites er baseret på aktuelle antagelser og prognoser i Wacker Neusons ledelse. De rummer derfor risici og usikkerheder. Wacker Neuson er ikke forpligtet til at opdatere sådanne fremadskuende erklæringer. Disse erklæringer er udtrykkeligt udelukket fra ansvar.
Tilgængelige aktiemarkeds- og økonomiske data, kurser, indeks, priser, nyheder, generel markedsrelateret information etc. anføres udelukkende som informationskilde for besøgende på vores websites og udgør ikke nogen form for investeringsrådgivning eller anden form for anbefaling. I den udstrækning vores websites indeholder anbefalinger fra analytikere, bærer Wacker Neuson intet ansvar for nøjagtigheden og fuldstændigheden af tilgrundliggende antagelser og konklusioner, som disse anbefalinger er baseret på.


3. Brug
Dette website udvikles og stilles til rådighed af Wacker Neuson i Tyskland.
Wacker Neuson bærer intet ansvar for, om indholdet på dette website er egnet til brug uden for Tyskland, eller om adgang til indholdet på dette website er tilladt uden for Tyskland. Adgang til indholdet sker på den besøgendes eget skøn og risiko. Det er brugerens ansvar at overholde alle relevante love og bestemmelser. Informationer og filer, der stilles til rådighed af Wacker Neuson, må kun gives videre til tredjeparter under overholdelse af de relevante bestemmelser i den nationale og internationale lovgivning om (re-)eksportkontrol.
Du skal afholde dig fra enhver misbrug af websitene, især (a) enhver adfærd, der betragtes som brud på almindelig anstændighed (b) forsøg på at bringe sikkerheden for Wacker Neusons netværk i fare, særligt ved at uploade indhold, der indeholder virus eller lignende malware, der kan bringe sikkerheden for funktionaliteten af en anden computer i fare, (c) omgåelse af websitets sikkerhedsforanstaltninger (d) distribution af reklame- eller uønskede e-mails (såkaldt spam) og lignende eller (e) begrænsning, eller forsøg på at begrænse, adgangen til websitene eller tjenesterne på nogen som helst måde (f.eks. ved et usædvanligt langt forsøg på at opnå adgang til websitet, uanset om dette foregår manuelt eller automatisk).

Wacker Neuson kan på et hvilket som helst tidspunkt nægte adgang til sine websites, særligt hvis brugeren ikke overholder forpligtelserne, der defineres af disse brugervilkår. Wacker Neuson forbeholder sig ret til at stille yderligere krav, for eksempel om erstatning eller indlede retsforfølgning på grund at overtrædelse af disse vilkår.


4. Registrering
Adgang til nogle områder eller funktioner på websitet kan kræve, at du registrerer dig. Du har ingen ret til registrering.
Det er brugerens ansvar at tilvejebringe nøjagtige og fuldstændige oplysninger og opdatere disse, når det er nødvendigt. Når brugeren foretager registrering, indvilliger han i at blive kontaktet af Wacker Neuson via e-mail.
Registrerede brugere er ansvarlige for at holde deres log-in-oplysninger fortrolige for at forhindre uautoriseret adgang til deres konto. Du er ansvarlig for ordrer, der placeres, og alle andre aktiviteter, der udføres på websitene, med dine log-in-oplysninger. Du skal øjeblikkeligt kontakte Wacker Neuson, hvis dine log-in-oplysninger anvendes eller muligvis anvendes uden autorisation.
Wacker Neuson er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at nægte adgang uden forudgående varsel og uden begrundelse ved at blokere for log-in, især hvis brugeren ikke overholder de ovenfor nævnte forpligtelser.


5. Intellektuel ejendom
Dette website tilhører Wacker Neuson og drives og plejes af Wacker Neuson. Alle informationer og data (tekst, fotos, grafikker, lyd-, video- eller animationsfiler) tilhører - medmindre andet er angivet - Wacker Neuson. De er beskyttet af loven om ophavsret og anden lovgivning, der beskytter intellektuel ejendom ligesom strukturen og udformningen af websitene.
Medmindre andet er angivet, er navne og mærker på siderne - også når disse ikke er specificeret nærmere - beskyttet som varemærker. Dette gælder særligt virksomhedslogoer og -symboler. Brug af disse mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wacker Neuson er forbudt.
Hver eneste gang websitene besøges, skal ophavsret, navne, varemærker og anden intellektuel tilhørende Wacker Neuson SE og dets forbundne selskaber respekteres.
Enhver information, varemærker og andet indhold fra Wacker Neusons websites må ikke (som helhed eller delvist) ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, benyttes, udvides eller på anden måde udnyttes.
Det er tilladt at indsætte hyperlinks på hjemmesider i Wacker Neusons websites, f.eks. www.wackerneuson.com, hvis linket medfører, at målsiden skal genindlæses uden at blive placerey i en frame. Links, der ikke lever op til denne regel, skal godkendes af Wacker Neuson, før de indsættes.
Hverken websitene eller disse brugervilkår giver licens til at anvende den intellektuelle ejendom, der tilhører virksomheder i Wacker Neuson-gruppen. Desuden er Wacker Neuson ikke forpligtet til at tildele sådanne rettigheder.
Al kommunikation og andre materialer (inklusive og uden begrænsning uopfordrede idéer, forslag eller andre elementer), som du sender via elektroniske midler på disse sider eller til Wacker Neuson, kan anvendes af Wacker Neuson uden kompensation eller vederlag til kommercielle eller andre formål. Dette fører ikke til et kontraktmæssigt forhold.


6. Privatliv og fortrolighed
Dataoverførsel via disse websites samt e-mails og kommentarer, der sendes til Wacker Neuson, er ikke sikre. Derfor kan Wacker Neuson ikke holdes ansvarlig for fortroligheden og integriteten af de overførte indhold eller offentliggørelse eller en hvilken som helst anden brug af disse indsendelser.
Når du overfører personlige oplysninger ved hjælp af disse websites eller gør dem tilgængelige på disse websites, indvilliger du i, at Wacker Neusons anvender disse oplysninger iht. vilkårene, der er beskrevet i den separate information om Privatliv (link i bundtekst).


7. Ansvarsfraskrivning, ansvarsbegrænsning
De oplysninger, Wacker Neuson stiller til rådighed på websitene, er sammensat med størst mulig omhyggelighed og opdateres løbende. Vi kan dog ikke garantere, at oplysningerne er helt uden fejl. Af denne grund udelukker vi ethvert ansvar eller garanti med hensyn til gyldighed, nøjagtighed, fuldstændighed og ajourføring af de leverede oplysninger på dette website. Vi har ingen forpligtelse til at opdatere indholdet af websitene.
Wacker Neuson hæfter ikke og overtager intet ansvar for og garanterer ikke funktionaliteten eller indholdet af eksterne websites, tjenester eller softwareprodukter, der er gjort tilgængelige på websitene via hyperlinks. De relevante hyperlinks er altid kendetegnet med et særligt symbol (). Når du aktiverer hyperlinket, forlader du websiteoplysningerne, der leveres af Wacker Neuson. Derfor kan der gælde forskellige regler for tilbud fra tredjeparter især med hensyn til privatlivspolitik. Brugeren bærer alene ansvaret for adgang til et website fra en anden virksomhed via et hyperlink på dette website. Wacker Neuson hæfter ikke for linket indhold. Et hyperlink til en ekstern webside er udelukkende en service, der tilbydes til brugerne. Det betyder ikke, at Wacker Neuson støtter eller bifalder et sådant website eller produkterne eller tjenesterne, der beskrives på dette.
Wacker Neuson har truffet passende foranstaltninger for at bevare sikkerheden for websitene. Vi kan dog ikke garantere, at de er fri for virus, og ikke garantere sikkerheden for websitene eller de overførte filer og data. Wacker Neuson anbefaler derfor, at brugerne installerer passende sikkerhedssoftware på deres computer til egen sikkerhed.
Wacker Neuson bærer intet ansvar for brug af dette website og dets indhold. Det foregår udelukkende på brugerens ansvar.
Udelukkelsen af garantien og ansvarsbegrænsningen, der er nævnt ovenfor, gælder ikke i forbindelse med den tyske produktansvarslov, forsætlig skade eller grov uagtsomhed eller skade på liv, legeme eller sundhed eller som følge af en tildelt beskaffenhedsgaranti, svigagtig hemmeligholdelse af en mangel eller som følge af en væsentlig krænkelse af kontraktmæssige forpligtelser. Dog skal kompensation på baggrund af en væsentlig krænkelse af kontraktmæssige forpligtelser begrænses til forudseelige skader relateret til en specifik kontrakt, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt af Wacker Neuson.


8. Værneting og lovvalg
Brug af disse websites og disse brugervilkår reguleres af tysk lov med fritagelse af konflikter mellem lovmæssige bestemmelser og De Forenede Nationers konventioner om aftaler om internationale køb (CISG). Værnetinget for alle retstvister er lokaliteten for forretningsstedet hos Wacker Neuson SE.


9. Andet
Wacker Neuson forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre eller opdatere disse brugervilkår. Den aktuelle version er juridisk bindende.
Under visse omstændigheder kan disse brugervilkår blive ændret, udvidet eller erstattet af yderligere vilkår, f.eks. til erhvervelse af varer og/eller tjenester og/eller i forbindelse med specialtilbud, uanset om disse brugervilkår udtrykkeligt refererer til sådanne andre vilkår og betingelser.
Hvis nogle af disse brugevilkår af en eller anden grund erklæres for uantagelige eller uanvendelige, er alle yderligere vilkår ikke påvirket heraf på nogen måde. I sådanne tilfælde skal brugervilkårene opfattes, som om sådanne uantagelige eller uanvendelige vilkår aldrig har været en del af vilkårene, og så vidt muligt således, at det originale indhold af disse brugervilkår bevares.

Hvis du har spørgsmål angående Wacker Neusons websites, eller hvis du støder på problemer, kan du kontakte vores webmaster: webmaster@wackerneuson.com.Effektiv dato: September 2012