Databeskyttelseserklæring

1. Overblik over databeskyttelsen
Generelt

De følgende henvisninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine data, når du besøger vores websted. Persondata er alle data, der kan identificere din person. For detaljerede oplysninger om databeskyttelsesretlige aspekter henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?
Data, der indsamles på dette websted, behandles af webstedsoperatøren. Operatørens kontaktoplysninger findes i webstedets kolofon. Samtidig betragtes operatøren som den dataansvarlige med hensyn til databeskyttelse. 

Hvordan indsamler vi dine data?
Nogle data indsamles, ved at du meddeler dem til os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger webstedet. Disse data er primært tekniske data såsom den browser og det operativsystem, du bruger, eller tidsstemplet for adgangen til webstedet. Disse data indsamles automatisk, så snart du tilgår vores websted. 

Hvad anvender vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre webstedets korrekte funktion. Andre data kan anvendes til at analysere de besøgendes brug af webstedet. Som etableret kunde modtager du eventuelt informationsmateriale fra os med uregelmæssige mellemrum, hvis du ikke har gjort indsigelse mod dette. Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod dette ved at kontakte den dataansvarlige.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?
Du har altid ret til vederlagsfrit at anmode om information om dine opbevarede oplysninger, deres oprindelse, deres modtagere og formålet med indsamlingen af dem. Du har også ret til at anmode om af få dem berigtiget, begrænset eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os ved hjælp af adressen i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse. Du kan naturligvis også indgive en klage hos den tilsynsførende myndighed. 

Analyseredskaber og tredjepartsværktøjer

Hvis du har givet dit samtykke ved at besøge vores websted, kan der foretages statistiske analyser af din surfingadfærd. Det sker primært ved hjælp af cookies og analyseredskaber. Analysen af din surfingadfærd er anonym, dvs. at vi ikke kan identificere dig ud fra disse data. Du kan når som helst trække dit samtykke til denne analyse tilbage. Derudover kan du forhindre analysen ved hjælp af forskellige værktøjer. Der findes detaljerede oplysninger i databeskyttelseserklæringen.

2. Generel information og obligatorisk information
Databeskyttelse

Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring. Vi anbefaler, at du regelmæssigt læser denne databeskyttelseserklæring, da den bliver opdateret løbende. Når du anvender dette websted, indsamles der forskellige typer personoplysninger. Personoplysninger er alle data, der kan identificere din person. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi anvender dem til. Den forklarer også, til hvilket formål dette sker. Vær opmærksom på, at data, der overføres via internettet (f.eks. e-mail-kommunikation), kan være udsat for sikkerhedsbrud. En fuldstændig beskyttelse af dine data mod tredjeparters adgang er ikke mulig. 

Meddelelse om den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af data på dette websted er:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 München, Germany
Tlf: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-mail: info@wackerneuson.com

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (navne, e-mailadresser osv.). 

Opbevaring af data

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil det formål, oplysningerne behandles til, ikke længere foreligger. Hvis du har en legitim anmodning om sletning eller trækker dit samtykke til databehandling tilbage, vil dine oplysninger blive slettet, medmindre vi har andre lovlige grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ophører. 

Bemærkninger om dataoverførsel til USA

På vores websted bruger vi bl.a. værktøjer fra virksomheder med hjemsted i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse virksomheders amerikanske servere. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland i lighed med EU's databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til statslige sikkerhedsmyndigheder uden mulighed for, at du som registreret kan tage retlige skridt imod dette. Derfor kan det ikke forhindres, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, evaluere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af dine oplysninger

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tidspunktet for tilbagetrækningen, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige situationer og mod direkte markedsføring (art. 21 i GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 (1) LITRA E ELLER F I GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER PÅ GRUND AF DIN SÆRLIGE SITUATION, HERUNDER PROFILING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE, AT DER ER TVINGENDE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM ER BESKYTTELSESVÆRDIGE, OG SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL AT FREMSÆTTE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 (1) I GDPR). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING, HERUNDER PROFILERING, DER ER FORBUNDET MED DEN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) I GDPR).

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige situationer og mod direkte markedsføring (art. 21 i GDPR)

Hvis der er sket en overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen, kan du som registreret indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden for spørgsmål relateret til databeskyttelseslovgivningen er databeskyttelsesrådgiver i den tyske stat, hvor vores virksomhed har hovedkvarter. Du kan finde flere oplysninger om klager og indgivelse af klager i det tyske forbundssystem her:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

Den tilsynsførende myndighed for Wacker Neuson SE er:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Germany 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler i automatiseret form på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

Oplysning, begrænsning, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at få gratis oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til berigtigelse, begrænsning eller sletning af disse data. I den forbindelse og i tilfælde af yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i kolofonen. Vær opmærksom på, at sletning ikke er muligt, hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dataene.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine oplysninger begrænses. I den forbindelse kan du når som helst kontakte os på den angivne adresse i kolofonen. Retten til begrænsning af behandlingen består i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider korrektheden af dine personoplysninger, der opbevares af os, behøver vi normalt tid til at efterprøve dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev eller bliver udført ulovligt, kan du kræve begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformål, men har brug for dem til at fremsætte, forsvare eller udøve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning i stedet for sletning af dine personoplysninger. 
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til Art. 21 (1) GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Hvis det endnu ikke er klart, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger- med undtagelse af deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav eller til at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i din browser ændres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet. Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan dataene, du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

3. Databeskyttelsesrådgiver
Lovpligtig databeskyttelsesrådgiver

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver til vores virksomhed:
Markus Stemmer
Databeskyttelsesrådgiver hos Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München, Germany
Tlf: +49 89 35402-0
E-mail: privacy@wackerneuson.com

4. Dataindsamling på vores websted
Cookies

Vore internetsider anvender såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der ikke forvolder skade på dit terminaludstyr. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies) på dit terminaludstyr. Sessionscookies slettes automatisk, når dit besøg er slut. Permanente cookies forbliver gemt på dit terminaludstyr, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser. Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer. Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere bestemte funktioner (funktionelle cookies, f.eks. til sprogvalg), gemmes på grundlag af art. 6, (1) litra f i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er nævnt. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, udføres lagringen af de pågældende cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR); samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i specifikke tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset. I det omfang cookies bruges af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere dig separat om dette i senere afsnit i denne databeskyttelseserklæring og bede om dit samtykke.

Server og logfiler

Webstedsudbyderen indsamler og gemmer automatisk oplysninger, som din browser automatisk overfører til os i "serverlogfiler". Det drejer sig om:

  • browsertype og browserversion
  • det anvendte operativsystem
  • referrer URL
  • hostnavn på den besøgende computer
  • tidspunkt for serveranmodning
  • IP-adresse

Disse data kombineres ikke med data fra andre kilder. Grundlaget for databehandlingen er art. 6 (1), litra f i GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med indgåelsen af kontrakten.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmer vi dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. For at kunne behandle og besvare din forespørgsel videregiver vi den internt til vores salgsselskaber (som tilknyttede selskaber) og den salgspartner, der er ansvarlig for dig, udelukkende til dette formål. Hvis din virksomhed er beliggende i et land uden for Den Europæiske Union, kan du blive tildelt til en salgspartner i et tredjeland. I dette tilfælde vil dine oplysninger, der er indtastet i kontaktformularen, også blive overført dertil. Vi betragter også din frivillige kontakt som samtykke til, at du accepterer overførslen af dine personoplysninger til det pågældende tredjeland (art. 49 (1) i GDPR).

Behandlingen af oplysninger, der er indtastet i kontaktformularen, er således udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Hertil er det tilstrækkeligt at sende en uformel e-mail til os. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tidspunktet for tilbagetrækningen, påvirkes ikke af tilbagetrækningen. De data, du har indtastet i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, trækker dit samtykke til opbevaring tilbage, eller indtil det formål, hvortil de blev gemt, ikke længere foreligger (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - berøres ikke heraf.

5. Analyseredskaber og annoncering

etracker

Webstedsoperatøren bruger tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) til at analysere brugsdata. Vi bruger ikke cookies til webanalyse som standard. I det omfang vi bruger analyse- og optimeringscookies, indhenter vi dit udtrykkelige samtykke separat på forhånd. Hvis dette er tilfældet, og du giver dit samtykke, vil cookies blive brugt til at muliggøre statistisk dækningsanalyse af dette websted og måling af succesen af vores online marketingforanstaltninger og testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores online tilbud eller dets komponenter. etracker-cookies indeholder ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere brugeren.

De data, der genereres af etracker, behandles og opbevares af etracker på vegne af udbyderen af dette websted udelukkende i Tyskland og er derfor underlagt de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er blevet uafhængigt revideret og certificeret og har fået tildelt databeskyttelsesmærkningen ePrivacyseal.

Databehandlingen udføres på grundlag af de juridiske bestemmelser i art. 6 (1), litra f (legitim interesse) i den tyske databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores anliggende i forbindelse med GDPR (legitim interesse) er optimeringen af vores online tilbud og vores tilstedeværelse på nettet. Da beskyttelsen af vores besøgendes privatliv er vigtigt for os, anonymiseres eller pseudonymiseres data, der kan gøre det muligt at identificere en enkeltperson, såsom IP-adresse, login eller enhedsidentifikatorer, så hurtigt som muligt. Dataene bliver ikke brugt til andre formål, og de bliver heller ikke sammenført med andre data eller videregivet til tredjeparter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den beskrevne databehandling ved at klikke på skyderen. Indsigelsen medfører ingen ulemper. Hvis der ikke vises nogen skyder, forhindres dataindsamlingen allerede af andre blokeringsanordninger.

Mine data bruges til webanalyse. Mine data bruges ikke til webanalyse.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med etracker findes her.

Google Analytics

Dette websted anvender funktioner fra webanalyseservicen Google Analytics. Udbyder er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics anvender cookies. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Lagringen af Google Analytics-cookies foregår udelukkende på baggrund af dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Dit samtykke betyder også, at de oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, normalt overføres til en Google-server i USA og gemmes der (art. 49 (1) 1 i GDPR). Google henviser til standardkontraktbestemmelser for overholdelse af den såkaldte "passende sikkerhed" for denne datatrafik til USA. Google besvarer yderligere spørgsmål på hjælpesiderne til Google Analytics under: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google til brug inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og levere yderligere tjenester til webstedsudbyderen i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. IP-adressen, der overføres af din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google. 

Browser-plugin

Ud over at bruge vores cookie-kontrolbanner kan du forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at udnytte alle funktionerne på dette websted i deres fulde omfang. Du kan også forhindre, at Google indsamler og behandler de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse), ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan forhindre, at dine oplysninger indsamles i forbindelse med Google Analytics, når du besøger vores hjemmeside første gang, ved at klikke på deaktiveringsboksen. Se Googles databeskyttelseserklæring mht. flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata. Den indeholder også en vejledning i, hvordan man sætter en opt-out-cookie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Databehandler

Vi har indgået en kontrakt med Google om databehandling iht. art. 28 i GDPR.

Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette websted anvender Google AdWords. AdWords er et online annonceringsprogram fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

I forbindelse med Google AdWords bruger vi den såkaldte konverteringssporing. Når du klikker på en annonce fra Google, sættes der en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren placerer på brugerens computer. Disse cookier udløber efter 30 dage og anvendes ikke til at identificere brugere personligt. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette websted, og cookien ikke er udløbet, kan Google og vi se, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til den pågældende side. 

De enkelte Google AdWords-kunder modtager hver deres cookie. Cookierne kan ikke spores via AdWords-kundernes websteder. De oplysninger, der indsamles via konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilmeldt sig konverteringssporing. Kunderne bliver informeret om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som er blevet omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ikke oplysninger, der identificerer brugere personligt. Lagringen af "konverterings-cookies" foretages udelukkende på baggrund af dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Hvis du på trods af dit samtykke ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved at deaktivere Google Conversion Tracking-cookien via din internetbrowser under brugerindstillinger. I dette tilfælde vil du ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikker.

Der findes flere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion Tracking i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Se de respektive hjælpesider til browseren, du anvender. Derudover har du mulighed for aktivt at påvirke indstillingen af tilsvarende cookies via vores Cookie Control Banner. Hvis du deaktiverer cookies eller ikke giver dit samtykke, kan funktionaliteten af dette websted være begrænsninger. 

6. Nyhedsbrev
Nyhedsbrev baseret på dit abonnement via registreringsformularen

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse, og at du giver samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter. Behandlingen af oplysninger, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er baseret på dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Du skal blot sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tidspunktet for tilbagetrækningen, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Nyhedsbrev baseret på andet samtykke fra dig

Du kan beslutte dig for at modtage nyhedsbrevet baseret på dit samtykke. Det er f.eks. tilfældet, hvis du har underskrevet vores samtykkeformular og sat kryds ved "e-mail” i denne. De data, der er meddelt i denne formular, vil blive behandlet på grundlag af dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Du skal blot sende en uformel meddelelse til os vis e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tidspunktet for tilbagetrækningen, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Tilbagetrækning af samtykke til udsendelse af nyhedsbreve

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til lagring af data, e-mailadressen og dens brug til udsendelse af nyhedsbrevet tilbage, for eksempel ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til os. Lovligheden af de databehandlingsprocedurer, der allerede har fundet sted, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Vi opbevarer de oplysninger, du meddeler os, når du abonnerer på nyhedsbrevet, indtil du afmelder nyhedsbrevet, og sletter dem fra alle kontaktgrupper, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data, som vi har opbevaret til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), påvirkes ikke heraf.

Når du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets kontaktgruppe, kan din e-mailadresse blive gemt på en sort liste af os for effektivt at forhindre fremtidige e-mailudsendelser. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive sammenført med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 (1), litra f i GDPR). Lagringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser. I dette tilfælde skal du kontakte os via e-mail. 

Nyhedsbrev på basis af vores faste kunder

Hvis du har meddelt os din e-mailadresse i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser, optager vi dig i vores system som eksisterende kunde. I dette tilfælde gør vi vores legitime interesse i at informere dig om lignende varer og tjenester gældende og sender eventuelt vores nyhedsbrev til dig (legitim interesse iht. art. 6 (1), litra f sammenholdt med betragtning 47 i GDPR). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod udsendelsen af nyhedsbrevet, forudsat at dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse. Det gør du ved at klikke på feltet "Afmeld nyhedsbrev" i nyhedsbrevet eller kontakte os via e-mail.

Når du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets kontaktgruppe, kan din e-mailadresse blive gemt på en sort liste af os for effektivt at forhindre fremtidige e-mailudsendelser. Dataene fra den sorte liste vil kun blive brugt til dette formål og vil ikke blive sammenført med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkrav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6 (1), litra f i GDPR). Lagringen på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser. I dette tilfælde skal du kontakte os via e-mail.

7. Plugins og værktøjer
YouTube

Vores websted anvender plugins fra YouTube-webstedet, der administreres af Google. Udbyder af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores sider, der er forsynet med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dermed kan YouTube-serveren registrere, hvilke af vores sider du har besøgt. Når du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube lov til at forbinde din surfingadfærd direkte med din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Vi anvender YouTube med henblik på en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 (1), litra f i GDPR. Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i Googles databeskyttelseerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

Dette websted anvender korttjenesten Google Maps via en API. Udbyder er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Denne information overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Vi anvender Google Maps med henblik på en tiltalende præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på webstedet. Dette er en legitim interesse iht. art. 6 (1), litra f i GDPR.

Yderligere oplysninger om håndteringen af brugerdata findes i Googles databeskyttelseerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Vi anvender korttjenesten fra Maxpbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

I korttjenesten har du mulighed for at søge efter de nærmeste filialer eller forhandlere, der tilbyder vores varer og tjenester, ved at indtaste adresser, postnumre osv. De oplysninger, du indtaster, overføres til Mapbox, konverteres til geokoordinater og sammenlignes med kortene. Derefter vises det kortudsnit i din browser eller terminal, der kommer tættest på din søgning, og vi viser de relevante filialer eller salgspartnere baseret på geokoordinaterne. Det er helt frivilligt, om du vil indtaste de pågældende data til beregning af geokoordinaterne.

Alternativt kan din placering også registreres, hvis du har tilladt dette i dine enhedsindstillinger - f.eks. på din browser eller slutenhed. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel (se næste afsnit).

Vi anvender Mapbox med henblik på en tiltalende præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, som vi angiver på webstedet. Dette er en legitim interesse iht. art. 6 (1), litra f i GDPR. Hvis du indtaster oplysninger på siderne, behandles disse udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 (1), litra a i GDPR). Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Hertil er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse i e-mail til os. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tidspunktet for tilbagetrækningen, påvirkes ikke af tilbagetrækningen.

Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelseserklæringen hos Mapbox under følgende link: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Placeringstjenester

Du kan blive anmodet af førnævnte korttjenester om at få din placering bestemt af den browser eller terminal, du bruger. Brugen af placeringsfrigivelsen er helt frivillig. Under visse omstændigheder kan der overføres yderligere data til udbyderen af browseren eller enheden, når du bruger placeringsfrigivelsen. Vi har ingen indflydelse på og kan ikke påtage os ansvaret for dette. Se hjælpesiderne for den browser eller enhed, du bruger mht. yderligere oplysninger.

Databeskyttelseserklæring, Wacker Neuson SE, sidste revision: Juni 2023