Data sekretesspolicy

1. Dataskydd i korthet
Allmänt

Följande anmärkningar visar en enkel förklaring över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbsida. Persondata är alla uppgifter med vilka du personligen kan identifieras. För detaljerad information över personlig integritet, vänligen se vår sekretesspolicy nedan.

Insamling av personuppgifter på vår webbsida

Vem är ansvarig för insamling av personuppgifter på denna webbsida?
Insamling av personuppgifter på denna webbsida har tagits fram av webbsidans personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter kan hittas på webbsidans imprint. Samtidigt, är den personuppgiftsansvarige ansedd som kontrollant när det gäller dataskydd. 

Hur samlar vi in dina uppgifter?
En del uppgifter samlar vi in när du förser oss med dem. Detta kan, till exempel, vara en uppgift du lämnar på ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas automatiskt in genom vårt IT-system när du besöker vår webbsida.  Dessa uppgifter är huvudsakligen tekniska data som webbläsaren och operativsystemet du använder eller tidsangivelsen när du anlitade sidan. Dessa uppgifter samlas genast automatiskt in när du öppnar vår webbsida. 

Vad använder vi dina uppgifter för?
Delar av uppgifter samlas in för att säkerställa att webbsidan fungerar rätt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur besökare använder vår sida. Som registrerad kund, skulle du kunna få informationsmaterial ifrån oss vid oregelbundna intervaller, om du inte har något emot detta. Du kan naturligtvis när som helst invända mot detta vid kontakt med kontrollanten.

Vilka rättigheter har du gällande dina uppgifter?
Du har alltid rätt att begära information om dina lagrade uppgifter, dess original, dess mottagare, och syfte med dess insamling utan avgift. Du har även rätt att begära att dina uppgifter justeras, begränsas eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss och använda adressen du hittar under tillsynsmyndighet om du har ytterligare frågor kring personlig integritet och dataskydd. Du kan, naturligtvis, framföra ett klagomål hos berörd tillsynsmyndighet. 

Analytiska och tredje parts verktyg

Om du samtyckt, genom att besöka vår webbsida, kan statistiska analyser gjorts av ditt surfbeteende. Detta händer i huvudsak vid användning av cookies och analytiska. Analysen av ditt surfbeteende är anonym, vi har alltså ingen möjlighet att identifiera dig utifrån denna uppgift. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna analys. Dessutom, kan du förhindra analyser genom att använda speciella verktyg. Detaljerad information kan hittas i följande sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatorisk information
Dataskydd

Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiell och enligt lagstadga dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar, att du regelbundet söker upp denna sekretesspolicy, eftersom den ständigt förbättras. Om du använder denna webbsida, kommer olika typer av personuppgifter att samlas in. Personlig information är uppgifter med vilka du personligen skulle kunna identifieras. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar även hur och för vilket syfte detta sker. Observera även, att överförda uppgifter via Internet (alltså via e-postmeddelande) kan omfattas av säkerhetsöverträdelser. Ett sömlöst skydd av dina personuppgifter från tredje part åtkomst är inte möjligt

Meddelande beträffande kontrollant

Kontrollanten för bearbetning av personuppgifter på denna webbsida är:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 München, Tyskland
Telefon : +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-post: info@wackerneuson.com

Kontrollanten är en fysisk eller juridisk person som ensam eller gemensamt med andra bestämmer syften och medlen för behandlingen av personuppgifter (namn, e-postadresser, osv.). 

Lagring av uppgifter

Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna sekretesspolicy, kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet, för vilken uppgifterna har bearbetats, inte längre gäller. Om du har en berättigad begäran att radera eller återkalla ditt samtycke för uppgiftsbehandling, kommer dina personuppgifter att raderas, om inte vi har andra rättsligt tillåtna anledningar för lagring av dina personuppgifter (till exempel skatt eller handelsrättsliga lagringstider); i senare fall kommer radering att utföras efter upphörande av dessa skäl. 

Anmärkning om dataöverföring till USA

På vår webbsida, bland verktygen vi använder, är några från företag baserade i USA. Om dessa verktyg är aktiva, kan dina personuppgifter bli överförda till US servern av dessa företag. Vi vill gärna poängtera att USA inte är ett säkert tredje land när det gäller EU direktiv om skydd för fysiska personer. US företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till statliga säkerhetsmyndigheter utan möjlighet för dig att som data registrerad vidta rättsliga åtgärder mot detta. Därför, kan det inte förhindras att US myndigheter (alltså underrättelsetjänster) kan behandla, beräkna och permanent lagra dina personuppgifter på US server för övervakningsändamål. Vi kan inte påverka dessa bearbetningar.

Återkallande av ditt samtycke gällande bearbetning av dina personuppgifter.

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida effekt. En informell e-post räcker för den begäran. Lagligheten av personuppgifters behandling utfört fram till tiden för återkallande förblir oberörd av återkallandet.

Rätt att göra invändning mot insamling av personuppgifter i specifika situationer och för direkt marknadsföring (Artikel 21 GDPR)

OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER BASERAS PÅ ARTIKEL 6 (1) LIT. E ELLER R GDPR, DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST LÄMNA EN INVÄNDNING TILL BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED ANLEDNING AV UPPKOMSTEN AV DEN SPECIFIKA SITUATION, INKLUSIVE PROFILERING PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE JURIDISK GRUND, PÅ VILKEN BEHANDLING GRUNDAS, KAN HITTAS I DENNA DEKLARATION FÖR DATASKYDD. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONLIGA DATA, SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGAR TYNGRE ÄN DINA INTRESSER, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM DET SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE OCH FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 (1) GDPR). OM DINA PERSONUPPGIFTER HAR BEHANDLATS MED SYFTE FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER MED SYFTE FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING, INKL. PROFILERING, SÅVIDA DET ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER EFTERÅT INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS SOM SYFTE FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENL. ARTIKEL 21 (2) GDPR).

Rätt att göra invändning mot insamling av personuppgifter i specifika situationer och för direkt marknadsföring (Artikel 21 GDPR)

Om det har förekommit en säkerhetsöverträdelse, kan du som registrerad lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet för ärende relaterade till lagstiftning om dataskydd är personuppgiftsansvarig hos den Tyska staten där vårt företag har sitt huvudkontor. Du kan hitta ytterligare information om klagomål och inlämning i det tyska federala systemet nedan:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

Tillsynsmyndighet för Wacker Neuson SE är:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 München, Tyskland 

Rätt till portabilitet

Du har rätt att ha data, som vi behandlar i automatiserat formulär på grundval av ditt samtycke eller att uppfylla ett avtal, förmedlat till dig eller till en tredje part i vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av data till en annan kontrollant, kan detta endast ske i den mån det är tekniskt genomförbar.

Information, restriktioner, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att, när som helst, erhålla kostnadsfri information gällande dina lagrade personuppgifter, dess original och mottagare samt syfte med databehandling och, om tillämplig, rätt till rättelse, begränsning eller radering av dessa data. För detta syfte, liksom för ytterligare frågor gällande personuppgifter kan du, när som helst, kontakta oss under angiven adress. Observera dock, att radering kanske inte är möjligt om vi har en juridisk skyldighet att behålla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära, att behandling av dina personuppgifter skall begränsas. För att göra detta kan du, när som helst, kontakta oss under angiven adress. Rätten till begränsning av behandling förekommer i följande fall:

  • Om du betvivlar dina personuppgifternas korrekthet som lagras hos oss, behöver vi vanligtvis tid att verifiera detta. För tiden under granskningen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olagliga, kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter gällande behandling, men behöver dem för utövande, försvar eller hävande av rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning istället för radering av dina personuppgifter. 
  • Om du har framförd en omprövning enligt Artikel 21 (1) GDPR, måste en balans uppnås mellan dina och våra intresser. Så länge det inte är klarlagt vems intresse gäller, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter användas - genom utestängning från sin lagring - endast med ditt samtycke, eller för försäkran, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller att skydda rätten för en annan fysisk eller juridisk person, eller med anledning av viktiga allmänna intressen av EU eller en medlemsstat. 

SSL eller TLS kryptering

Denna plats använder SSL eller TLS kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiell innehåll, såsom order eller förfrågningar som du sände till oss som platsansvarig. Du kan inse en krypterad förbindelse genom faktum att adressraden i din webbläsare byter från "http://" till "https://" och genom låssymbolen. Om SSL eller TLS kryptering aktiverats, kan data som du har överfört till oss inte läsas av tredje part.

3. Dataskyddsombud
Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utnämnt ett dataskyddsombud för vårt företag:
Markus Stemmer
Data Privacy Officer of Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München, Tyskland
Telefon: +49 89 35402-0
E-post: privacy@wackerneuson.com

4. Insamling av personuppgifter på vår webbsida
Cookies

Våra internetsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och förorsakar ingen skada till din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under tiden av ett möte (mötes cookies) eller permanent (permanent cookies) på din slutenhet. Mötes cookies blir automatiskt raderade vid slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de är automatiskt raderade av din webbläsare. Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa webbsidors funktioner inte skulle fungera utan dem (alltså displayen av videos) Andra cookies används för att uppskatta användarens beteende eller display reklam. Cookies som behövs för att utföra elektronisk kommunikationsprocess (nödvändiga cookies) eller för att skaffa vissa funktioner (funktionella cookies, alltså för språkval) lagras på basis av Artikel 6 (1) lit. f GDPR, om inte någon juridisk grund föreligger. Webbsidans ansvarige har ett legitimt intresse i lagringen av cookies för tekniska felfria och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke för lagring av cookies har begärts, kommer lagring av cookies i fråga kommer att utföras exklusivt på basis av samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR); samtycke kan när som helst återkallas. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställning av cookies och tillåter cookies endast i enskilda fall, uteslut acceptans av cookies för särskilda fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies, kan webbsidans funktion vara begränsad. I den mån som cookies används av tredje-parts företag eller för analysändamål, kommer vi att informera dig om detta i ett senare avsnitt av denna sekretesspolicy och be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Webbsidans leverantör insamlar automatiskt och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss i ”serverloggfiler”. Dessa är:

  • Webbläsare typ och webbläsare version
  • Operativsystem som används
  • Hänvisningsadress URL  
  • Värdnamn av åtkomst till dator
  • Tid av server begäran
  • IP adress

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor. Basen för databearbetning är Artikel 6 (1) lit. f GDPR, som möjliggör bearbetning av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal.

Kontaktformulär

Om du sänder oss förfrågningar via kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inkl. kontaktuppgifter du lämnar där, att lagras hos oss med syfte att bearbeta förfrågningen och i händelse av följdfrågor. För att kunna bearbeta och besvara din förfrågan, kommer vi att sända det internt till våra försäljningsföretag (som närstående bolag) och försäljningspartner som är ansvariga för dig, enbart för detta ändamål.  Om ditt företag finns i ett land utanför EU, kan du överlåtas till en försäljningspartner i ett tredje land. I detta fall, kommer dina uppgifter ur kontaktformuläret också att överföras ditt. Vi tolkar också din frivilliga kontakt som samtycke, att du samtycker till överföringen av dina personuppgifter till tredje land i fråga (Artikel 49 (1) GDPR).

Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret är sålunda exklusivt baserad på ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta ändamål är det tillräckligt att sända en informell anmälan per e-post. Lagligheten av personuppgifters behandling utfört fram till tiden för återkallande förblir oberörd av återkallandet. Uppgifterna som du iförd i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du begär från oss att det raderas, återkalla ditt medgivande tills dess lagring eller syftet varför det lagrades inte längre gäller (alltså efter att din begäran har behandlats).  Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir oberörda.

5. Analytiska och annonsering
etracker

Webbsidans operatör använder servicetjänster från etracker GmbH i Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användningsdata. Vi använder inte cookies för webbanalyser som standard. I den mån vi använder analys- och optimeringscookies, erhåller vi ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om detta är fallet och du lämnar oss ditt samtycke, kommer cookies att användas för att möjliggöra statistisk täckningsanalys av webbsidan, mätning av framgång av vår online marknadsföringsmätning och testprocedurer, alltså att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. etracker cookies innehåller inte någon information som möjliggör identifiering av användare.

Data genererad av etracker har bearbetats och lagrats av etracker på uppdrag av leverantören av denna webbsida exklusivt i Tyskland och följer därför strikt tyska och europeiska dataskyddslagar och standard. etracker har oberoende granskats och certifierats i detta avseende och belönats med ePrivacyseal-kvalitetsstämpel för dataskydd.

Bearbetning av personuppgifter utförs på basis av rättsliga bestämmelser enligt Artikel 6 (1) lit. f (legitimt intresse) av tysk dataskyddsförordning (GDPR). Vårt intresse, när det gäller GDPR (legitimt intresse), är optimering av vår online erbjudande and vår webbnärvaro. Eftersom sekretess för våra besökare är viktig för oss, kommer uppgifter som tillåter en referens till en enskild person, såsom IP adressen, login eller utrustningsidentitet, så snart som möjligt anonymiserade eller pseudonymiserade. Ingen annan användning görs av uppgifterna, och blandas heller inte med annan data eller överförs till tredje part.

Du kan när som helst göra en invändning mot skisserad personuppgifters behandling genom att klicka på slidern. Invändningen har inga ofördelaktiva konsekvenser. Om ingen slider visas, har datauppsamlingen redan förhindrats genom andra blockeringar.

Mina uppgifter används för webbanalys. Mina uppgifter används inte för webbanalys.

Ytterligare information på dataskydd hos etracker framgår här.

Google Analytics

Denna webbsida använder funktioner från webbanalys service Google Analytics. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade "cookies". Detta är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbsidan. Lagring av Google Analytics cookies sker endast på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Ditt samtycke betyder också, att informationen som förmedlades av cookie om din användning av denna webbsida, överförs generellt till Google servern i USA och lagras där (Artikel 49 (1) GDPR). Google hänvisar till standardavtalsklausuler i enlighet med så kallade ”lämpliga garantier” för denna datatrafik till USA. Google besvarar ytterligare frågor på hjälpsidor för Google Analytics under: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

IP anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP anonymisering på denna webbsida. Detta betyder att din IP adress kommer att avkortas av Google för användning inom medlemsstater i EU eller andra stater som är del av överenskommelsen på EES-rådet innan den överförs till USA. Enbart i undantagsfall kommer hela IP adressen att överföras till en Google server i USA and minimeras där. På operatörens vägnar av denna webbsida, kommer Google att använda denna information för att beräkna din användning av webbsidan för att sammanställa rapporter på webbsidans aktiviteter och för att förmedla ytterligare servicetjänster till webbsidans operatör i samband med användningen av webbsidan och Internet. IP adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter från Google. 

Webbläsare anslutning

Förutom användning av vår banner för cookiekontroll, kan du förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsares mjukvara i enlighet därmed; emellertid, skulle vi vilja poängtera, att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner av denna webbsida i full omfattning. Du kan även förhindra insamling av uppgifter genererad av cookie och relaterad till din användning av webbsidan (inklusive din IP adress) till Google och bearbetning av dessa uppgifter av Google genom nedladdning och installation av webbläsarens anslutning tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot insamling av personuppgifter

Du kan förhindra insamling av dina uppgifter av Google Analytics när du besöker vår webbsida första gången genom att klicka på avaktivera boxen. För ytterligare information om hur Google Analytics behandlar användardata, se Google’s sekretesspolicy. Den innehåller även hur man ställer in en opt-out cookie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Databehandlare

Vi har avslutet ett avtal med Google om databehandling i den mening som avses i Artikel 28 GDPR.

Google AdWords och Google konverteringsspårning

Denna webbsida använder Google AdWords. AdWords är ett online reklamprogram från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

I detta sammanhang av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en ad, placerad av Google, sätts en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små filer som Internet webbläsare placerar på användarens dator. Dessa cookies släcks efter 30 dagar och har inte använts för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor av denna webbsida och cookies inte har stängts, kan Google och vi känna igen att användaren klickat på ad och har blivit återfört till denna sida. 

Varje Google AdWords kund erhåller en annorlunda cookie. Dessa cookies kan inte spåras genom AdWords webbsidors kunder. Informationen som samlats in genom konvertering cookie används för att sammanställa konvertering statistik för AdWords kunder som har anmält sig till konvertering spårning. Kunder är informerade om totalt antal användare som klickade på sin ad och som återkopplades till en sida med en konverteringsspårningstag. Emellertid, kan de inte erhålla information som personligen identifierar kunder. Lagring av ”konvertering cookies” för analys sker endast på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden. Om du inte önskar delta i spårning trots ditt samtycke, kan du invända mot detta genom att lätt avaktivera Google konverteringspårning cookie via din internet webbläsare under User Settings. Du kommer sedan inte att inkluderas i konverteringsspårningens statistiks.

Mer information om Google AdWords och Google konverteringsspårning kan hittas i Google's sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Du kan ställa in din webbläsare för att informera dig om inställning av cookies och tillåta cookies endast i enskilda fall, uteslut acceptans av cookies för särskilda fall eller i allmänhet, och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Se respektive hjälpsidor du använder i webbläsaren. Dessutom har du möjlighet att aktivt påverka justering av motsvarande cookies via vår Cookie Control Banner. Om du avaktiverar cookies eller nekar ditt samtycke, kan webbsidans funktion vara begränsad.

6. Nyhetsbrev
Nyhetsbrev baserad på ditt abonnemang via registreringsformuläret

Om du skulle vilja erhålla nyhetsbrevet på webbsidan, behöver vi din e-postadress och information som tillåter oss att verifiera, att du är ägaren av denna e-postadress och att du samtycker att erhålla nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas in eller endast på frivilligt. Vi använder dessa uppgifter endast för att sända begärd information och kommer inte att sända dem till tredje person. Behandlingen av uppgifterna i kontaktformuläret är baserad på ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Allt du behöver göra, är att sända oss ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten av personuppgifters behandling utfört fram till tiden för återkallande förblir oberörd av återkallandet.

Nyhetsbrev baserad på annat samtycke från dig

You kan bestämma att erhålla nyhetsbrevet baserad på ditt samtycke. Detta är fallet, till exempel, om du har undertecknat vår formulär för samtycke och klickat på ”e-post” där. Personuppgifter som förmedlas i detta formulär kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Allt du behöver göra, är att sända oss ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten av personuppgifters behandling utfört fram till tiden för återkallande förblir oberörd av återkallandet.

Återkallande av samtycke att sända nyhetsbrev

Du kan återkalla ditt samtycke gällande lagring av personuppgifter, e-postadressen och dess användning att sända nyhetsbrev när som helst, t.ex. genom att klicka på ”avsluta prenumeration” länken i nyhetsbrevet eller per e-post till oss. Lagligheten av personuppgifters förfarande som redan har ägt rum förblir oberörd av återkallandet.

Uppgifterna som du förser oss med för syftet att abonnera nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar det från nyhetsbrevet och raderats från alla distributionslistor, efter det att du avregistrerar nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål (alltså e-post adresser för medlemsplats) förblir oberörda.

Efter att du har avlägsnats från nyhetsbrevets distributionslista, kan din e-postadress lagras i vår svarta lista för att effektivt förhindra framtida e-post. Uppgifterna från svarta listan kommer endast att användas för detta syfte och kommer inte att blandas med annan data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse i enlighet med rättsliga behov vid försändelser av nyhetsbrev (legitimt intresse som avses i Artikel 6 (1) lit. f GDPR). Lagring i svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan göra en invändning mot lagring om dina intresser uppväger vårt legitima intresse. I så fall, vänligen kontakta oss via e-post. 

Nyhetsbrev på grundval av våra stamkunder

Om du har lämnat till oss din e-postadress i samband med inköp av varor eller tjänster, kommer vi att registrera dig i vårt system som existerande kund. I så fall, hävdar vi vårt legitima intresse för att informera dig om liknande varor och servicetjänster och kan sända till dig vårt nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med Artikel 6 (1) lit.f i anslutning till redogörelse 47 GDPR). Du kan när som helst göra en invändning mot försändelse av nyhetsbrev, förutsatt att dina intresser uppväger vårt legitima intresse. För att utföra detta, klicka på rutan ”avregistrera nyhetsbrev” i nyhetsbrevet eller kontakta oss via e-post.

När du har tagits bort från nyhetsbrevets distributionslista, kan din e-postadress lagras i vår svarta lista för att effektivt förhindra framtida e-post. Uppgifterna från svarta listan kommer endast att användas för detta syfte och kommer inte att blandas med annan data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse i enlighet med rättsliga behov vid försändelser av nyhetsbrev (legitimt intresse som avses i Artikel 6 (1) lit. f GDPR). Lagring i svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan göra en invändning mot lagring om dina intresser uppväger vårt legitima intresse. I detta fall, kontakta oss via e-post.

7. Anslutningar och verktyg
YouTube

Vår webbsida använder anslutningar från YouTube sidan som drivs av Google. Operatören för sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra platser utrustad med YouTube plugin, en förbindelse till YouTube servrar etableras. Den meddelar YouTube servern vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggat till ditt YouTube konto, tillåter du YouTube att ansluta ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube konto.

YouTube används i intresse av en attraktiv presentation av våra online erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse som avses i Artikel 6 (1) lit. f GDPR. Ytterligare information gällande hantering av användardata kan hittas i Google’s sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Kartor

Platsen använder karttjänster Google Maps via en API. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda funktionen av Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP adress. Denna information är vanligtvis överförd till en Google server i USA och lagrad där. Leverantören av denna plats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användning av Google Maps är av intresse för en attraktiv presentation av våra online erbjudanden och för att underlätta att hitta platserna vi har indikerad på webbsidan. Detta representerar ett legitimt intresse som avses i Artikel 6 (1) lit. f GDPR.

Ytterligare information gällande hantering av användardata kan hittas i Google sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Vi använder kartservice från Mapbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

På kartservice har du möjlighet att söka nästa filial eller återförsäljare med erbjudande av våra produkter och servicetjänster genom att öppna adresser, postnummer osv. Uppgifterna du lägger i kommer att överföras till Mapbox, omvandlas till geo-koordinater och jämförs med kartorna. Sedan visas kartsektionen i din webbläsare eller slutenhet som ligger närmast din sökning och vi kommer att visa lämplig återförsäljare eller försäljningspartner baserad på geo-koordinaterna. Insättning av motsvarande data från dig för att kalkulera geo-koordinaterna är helt frivillig.

Alternativt, din plats kan även bli upptäckt om du har tillåtet detta i dina enhets inställningar - alltså på din webbläsare eller slutenhet.  Vi kan inte påverka någon dataöverföring (se nästa avdelning).

Användningen av Mapbox är av intresse för en attraktiv presentation av våra online erbjudanden och lätt att hitta platsen indikerat av oss på webbsidan. Detta representerar ett legitimt intresse som avses i Artikel 6 (1) lit. f GDPR. Om du infogar data på sidorna, kommer data att uttryckligen behandlas på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta syfte är det tillräckligt att göra en informell anmälan per e-post. Lagligheten av personuppgifters behandling utfört fram till tiden för återkallande förblir oberörd av återkallandet.

Detaljer kan hittas på sekretesspolicy för Mapbox under följande länk: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Platstjänster

Du kan bli uppmanat från förutnämnda karttjänster att ha din plats bestämt i webbläsaren eller slutenhet som du använder. Utlämning av platsens läge är helt frivilligt. Under vissa förhållanden, kan ytterligare data överföras till leverantören av webbläsaren eller slutenhet vid utlämnande av platsens läge, som vi inte kan påverka och är inte ansvarig för. Hänvisa till hjälpsidorna i webbläsaren eller slutenheten som du använder för ytterligare information.

Data sekretesspolicy, Wacker Neuson SE, senaste revision: Juni 2023