Merknader om miljøbeskyttelse

Kassering av batterier

For kunder i EU/EØS-land

Noen av våre enheter inneholder ett eller flere batterier eller oppladbare batterier (heretter kalt «batterier»). Disse batteriene er underlagt EU-direktiv 2006/66/EU om batterier (som avfall), samt tilsvarende nasjonal lovgivning. Batteridirektivet beskriver prosedyren for håndtering av batterier over hele EU/EØS.
 Batteriene er merket med symbolet for en utkrysset avfallskurv, som vist her. Under dette symbolet finnes en liste over alle de skadelige stoffene batteriet inneholder, nemlig «Pb» for bly, «Cd» for kadmium og «Hg» for kvikksølv.
Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Som sluttbruker skal du kun kassere brukte batterier via produsenten, forhandleren eller på spesielle innsamlingssteder for dette formålet (lovmessig returforpliktelse), noe som er gratis. Forhandlere og produsenter er forpliktet til å akseptere retur av batteriene, og å bruke dem på riktig måte eller kassere dem som farlig avfall (lovmessig akseptforpliktelse). Du kan også returnere alle brukte batterier du har fått fra oss helt gratis. Hvis du ikke returnerer batteriene til en av våre avdelinger personlig, må du påse at du har betalt tilstrekkelig porto for returen. Vær også oppmerksom på eventuelle opplysninger i salgskontrakten og de generelle vilkårene fra salgsstedet.
Riktig kassering av batterier forhindrer at det oppstår negative virkninger for mennesker eller miljø, overholder de spesifikke prosedyrene for håndtering av skadelige stoffer og gjør at verdifulle råvarer kan resirkuleres.

For kunder i land utenfor EU/EØS

Noen av våre enheter inneholder ett eller flere batterier eller oppladbare batterier (heretter kalt «batterier»). Riktig kassering av batterier forhindrer at det oppstår negative virkninger for mennesker eller miljø, overholder de spesifikke prosedyrene for håndtering av skadelige stoffer og gjør at verdifulle råvarer kan resirkuleres. Vi anbefaler derfor at batteriene kasseres på et eget, miljøvennlig batterideponi og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. I enkelte tilfeller angir nasjonal lovgivning at batterier skal kasseres separat. Påse at du kasserer batteriene i henhold til gjeldende forskrifter i landet ditt.

 

Kassering av elektrisk og elektronisk avfall


For kunder i EU/EØS-land

Noen av våre enheter er underlagt EU-direktiv 2002/96/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og tilhørende nasjonal lovgivning. WEEE-direktivet beskriver prosedyren for håndtering av elektriske avfallsprodukter i hele EU/EØS
Disse enhetene er merket med symbolet for en utkrysset avfallskurv, som vist her. Dette betyr at slike enheter ikke kan kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall, men derimot på et eget, miljøvennlig deponi.
 Disse enhetene er profesjonelle elektriske verktøy som kun er beregnet for kommersielle bruksområder (B2B-maskiner i henhold til WEEE-direktivet). I motsetning til utstyr som brukes i de fleste private husholdninger (B2C-maskiner), tillater noen EU-land, som Tyskland, ikke at disse enhetene kasseres på et innsamlingssted i et offentlig deponeringsanlegg (for eksempel ved offentlige avfallsdeponi). Hvis du er i tvil, spør salgsstedet om riktig kassering av B2B elektrisk utstyr i ditt land og forsikre deg om at du kasserer enheten i samsvar med gjeldende juridiske retningslinjer. Vær også oppmerksom på eventuelle opplysninger i salgskontrakten og de generelle vilkårene fra salgsstedet.
Riktig kassering av disse enhetene forhindrer at det oppstår negative virkninger for mennesker eller miljø, overholder de spesifikke prosedyrene for håndtering av skadelige stoffer og gjør at verdifulle råvarer kan resirkuleres.

For kunder i land utenfor EU/EØS

Riktig kassering av disse enhetene forhindrer at det oppstår negative virkninger for mennesker eller miljø, overholder de spesifikke prosedyrene for håndtering av skadelige stoffer og gjør at verdifulle råvarer kan resirkuleres. Vi anbefaler derfor at elektriske enheter kasseres på et eget, miljøvennlig avfallsdeponi og ikke sammen med vanlig husholdningsavfall. I enkelte tilfeller angir nasjonal lovgivning at elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres separat. Påse at du kasserer elektrisk utstyr i henhold til gjeldende forskrifter i landet ditt.